Preskoči na glavni sadržaj

Rešavanje

13.2 Rešavanje 

Kada smo zadovoljni sa dizajnom našeg budućeg programa, lagano možemo da počnemo da pišemo delove programa koji predstavljaju realizaciju našeg rešenja. Predlažem da prvo napravimo skriptu koja neće ništa raditi, tj. samo će nam prikazati naš dizajn kako radi. Budući da će nam za imena fajlova trebati modul koji se zove time, nađi njegovu dokumentaciju, malo prelistaj, pa se vrati na ovo mesto, jer ga možemo iskoristiti na neočekivan način.
Sačuvaj ovu skriptu pod nazivom beckup_v1.py
#!/usr/bin/env python3 

'''Skripta koja radi bekap fajlova.''' 

import time 

def glavni(): 
  print('Pitam korisnika') 
  time.sleep(3) 
  print('Čuvam u listu fajlove') 
  time.sleep(3) 
  print('Pitam za destinaciju') 
  time.sleep(3) 
  print('Radim Backup.') 
  time.sleep(3) 
  input('Kraj! Pritisni Enter za izlaz!') 


if __name__ == '__main__': 
  glavni()
I, kada pokrenemo skriptu:
./beckap_v1.py 
Pitam korisnika 
Čuvam u listu fajlove 
Pitam za destinaciju 
Radim Backup. 
Kraj! Pritisni Enter za izlaz! 
Vidimo da nam time.sleep() služi kako bi smo usporili izvršavanje programa, tj. da bi se stekao utisak da ova skripta nešto radi. Na žalost, sem ispisa na ekranu, ona ne radi ništa korisno! Ali, služi nama da bi smo napravili konstrukciju. Sada menjamo ovaj fajl, i dodajemo mu iznad funkcije glavni() ove nove dve funkcije:
def pita(pitanje, kraj = None): 
  '''Pita korisnika pitanja, ukoliko nije naznačena reč za kraj 
  pita samo jedno pitanje, vraća listu odgovora.''' 
  pass 

def bekap(izvor, destinacija): 
  '''Vrši bekap fajlova koji se nalaze u listi izvor u destinaciju.''' 
  pass 
One trenutno ne rade ništa, ali su korisne zato što smo njima „izolovali“ glavne probleme. Funkcija pita() će biti pozvana svaki put kada želimo da postavimo neko pitanje korisniku, a funkcija bekap će raditi ono što joj i ime govori.
Budući da nam je funkcija pita() prilično važna, i prva je na spisku, hajde nju da „razradimo“:
def pita(pitanje, kraj = None): 
  '''Pita korisnika pitanja, ukoliko nije naznačena reč za kraj 
  pita samo jedno pitanje, vraća listu odgovora.''' 
  odgovori = [] 
  prompt = 'Veran Bekaper v1.1 >>> ' 
  if not kraj: 
    print(pitanje) 
    odgovor = input(prompt) 
    odgovori.append(odgovor) 
  else: 
    print(pitanje) 
    while True: 
      odgovor = input(prompt) 
      if odgovor == kraj: 
        break 
      odgovori.append(odgovor) 
  return odgovori
Ako ti nije jasno nešto unutar ovog koda, pokušaj da staviš komentare iznad svake linije. Svrha ove funkcije je da postavi jedno, ili više pitanja korisniku, u zavisnosti da li smo joj prosledili ključnu reč koja služi za prekid rada funkcije. Da bi proverili kako radi, promenimo direktorijum u kojem smo sačuvali skriptu, i pokrenimo Python:
>>> import beckap_v1 
>>> odgovor = beckap_v1.pita("Unesi fajl") 
Unesi fajl 
Veran Bekaper v1.1 >>> ~/Desktop/Novi\ rad/Test\ Kodovi/13.Poglavlje/beckap_v1.py 
>>> print(odgovor) 
['~/Desktop/Novi\\ rad/Test\\ Kodovi/13.Poglavlje/beckap_v1.py'] 
>>> odgovor = beckap_v1.pita("Unesi fajl", 'kraj') 
Unesi fajl 
Veran Bekaper v1.1 >>> ~/Desktop/Novi\ rad/Test\ Kodovi/13.Poglavlje/beckap_v1.py 
Veran Bekaper v1.1 >>> ~/Desktop 
Veran Bekaper v1.1 >>> /usr 
Veran Bekaper v1.1 >>> /usr/bin 
Veran Bekaper v1.1 >>> kraj 
>>> print(odgovor) 
['~/Desktop/Novi\\ rad/Test\\ Kodovi/13.Poglavlje/beckap_v1.py', '~/Desktop', '/usr', '/usr/bin'] 
>>> 
Vidimo da funkcija radi upravo ono što smo od nje i tražili – vraća nam jedan ili više fajlova koje korisnik unese. Ova funkcija može i da se poboljša. Za domaći, uradi to (na primer, ne mora biti ovoliko dugačka, a takođe možda i da obavesti korisnika koja mu je ključna reč za izlaz iz petlje).
Ok. Sada kada imamo ovu funkciju koja radi baš ono što treba, možemo da se usredsredimo na funkciju koja treba da nam radi bekap fajlova.
Prvo što nam treba je podatak da želimo zip arhivu, koja će imati određeno ime (koje je trenutni datum i vreme) i nalaziće se u folderu koji je korisnik odredio. Hmmm... Možda je pametno ovo staviti u zasebnu funkciju? Šta nam onda ostaje za funkciju bekap()? Ostaje nam da osmislimo „motor“, tj nešto što naše fajlove „kompresuje“. Već sam rekao da ćemo koristiti modul zipfile? Jesi li našao dokumentaciju i pročitao malo? Nisi... Nije frka.... Rad sa zipfile-om se ne razlikuje mnogo od rada sa običnim fajl objektima. Znači, sada pravimo jednu novu funkciju, i jednu menjamo:
def ime_arh(destinacija): 
  '''Kreira ime arhive, koja će se nalaziti u destinaciji. Vraća string.''' 
  arhiva = '{0}{1}{2}.zip'.format(destinacija, os.sep, time.strftime('%Y%m%d%H%M%S')) 
  return arhiva 
      

def bekap(izvor, destinacija): 
  '''Vrši bekap fajlova koji se nalaze u listi izvor u destinaciju.''' 
  arhiva = zipfile.ZipFile(destinacija, mode = 'w', allowZip64 = True) 
  for fajl in izvor: 
    arhiva.write(fajl, arcname = os.path.abspath(fajl), compress_type = zipfile.ZIP_DEFLATED) 
  arhiva.close()
U funkciji ime_arh() smo kreirali ime koje u sebi sadrži trenutni datum, pomoću funkcije strftime() iz time modula. 
Naziv zip arhive koju želimo da stvorimo je trenutni datum i vreme, koji smo generisali pomoću time.strftime() funkcije. Arhiva će takođe imati .zip ekstenziju i čuvaće se u direktorijumu koji je prosleđen pod imenom destinacija. Obrati pažnju kako koristimo promenljivu os.sep – ona uvek prdstavlja podrazumevani separator direktorijuma za operativnom sistem u kojem je pokrenut ovaj program. Drugim rečima, vrednost os.sep promenljive će biti '/' na Linux-u ili Unix-u, '\\' na Windows-u i ':' na MacOS-u. Korišćenjem os.sep umesto da navedemo neku od ovih oznaka, mi smo postigli da će naš program biti prenosiv (portabl), i da će bez ikakvih izmena, moći da radi na svim sistemima na kojima postoji instaliran Python.
Funkciji time.strftime() prosleđujemo argumente, kao one koje smo i koristili u funkciji ime_arh(). %Y oznaka će biti zamenjena godinom, %m će biti zamenjena sa tekućim mesecom (predstavljenim kao broj između 01 i 12) itd. Kompletan spisak ovih oznaka se može naći na linku Reference i uputstava za Python
Na kraju sam kreirao ime datoteke tako što sam koristio formatiranje stringova.
Potom sam kreirao funkciju koja radi sam bekap – kreirao sam zipfile objekat, koji će se zvati kao i prosleđena destinacija, u režimu za upisivanje. Zatim sam sa for petljom uzimao svaki fajl iz liste i upisao ih u arhivu, u kojoj će takav fajl zadržati „svojstvo“ absolutne sistemske putanje do originalnog fajla. Drugim rečima ime svakog pojedinačnog fajla će u stvari biti putanja do originalnog fajla, i to sam postigao koristeći argument sa ključnom reči arcname u koji sam prosledio funkciju os.path.abspath() koja daje traženu vrednost.
Naravno, sada nam početak programa mora izgledati otprilike ovako:
import time 
import os, zipfile
Sada imamo sve elemente programa, vreme je da izmenimo funkciju glavni() kako bi nam program radio upravo ono što od njega tražimo. Na kraju naš program treba da izgleda nekako ovako (možda ćeš ti napraviti drugačiji, ko zna?):
#!/usr/bin/env python3 

'''Skripta koja radi bekap fajlova.''' 

import time 
import os, zipfile 

def pita(pitanje, kraj = None): 
  '''Pita korisnika pitanja, ukoliko nije naznačena reč za kraj 
  pita samo jedno pitanje, vraća listu odgovora.''' 
  odgovori = [] 
  prompt = 'Veran Bekaper v1.1 >>> ' 
  if not kraj: 
    print(pitanje) 
    odgovor = input(prompt) 
    odgovori.append(odgovor) 
  else: 
    print(pitanje) 
    while True: 
      print('Unesi reč "{}" za kraj unosa.'.format(kraj)) 
      odgovor = input(prompt) 
      if odgovor == kraj: 
        break 
      odgovori.append(odgovor) 
  return odgovori 

def ime_arh(destinacija): 
  '''Kreira ime arhive, koja će se nalaziti u destinaciji. Vraća string.''' 
  arhiva = '{0}{1}{2}.zip'.format(destinacija, os.sep, time.strftime('%Y%m%d%H%M%S')) 
  return arhiva 
      

def bekap(izvor, destinacija): 
  '''Vrši bekap fajlova koji se nalaze u listi izvor u destinaciju.''' 
  arhiva = zipfile.ZipFile(destinacija, mode = 'w', allowZip64 = True) 
  for fajl in izvor: 
    arhiva.write(fajl, arcname = os.path.abspath(fajl), compress_type = zipfile.ZIP_DEFLATED) 
  arhiva.close() 

def glavni(): 
  '''Glavni deo programa.''' 
  izvor = pita('Unesi imena fajlova koje želiš da bekapuješ', 'kraj') 
  destinacija = pita('Gde želiš da sačuvaš arhivu?') 
  # vraćena nam je lista treba nam string 
  destinacija = destinacija[0] 
  ime = ime_arh(destinacija) 
  print('Radim....') 
  bekap(izvor, ime) 
  input('Kraj! Pritisni Enter za izlaz!') 


if __name__ == '__main__': 
  glavni()
I, kada ga pokrenemo:
./beckap_v1.py 
Unesi imena fajlova koje želiš da bekapuješ 
Unesi reč "kraj" za kraj unosa. 
Veran Bekaper v1.1 >>> /home/lenj/Desktop/Novi rad/Nacrt  
Unesi reč "kraj" za kraj unosa. 
Veran Bekaper v1.1 >>> /home/lenj/Desktop/Novi rad/Problemator.pdf 
Unesi reč "kraj" za kraj unosa. 
Veran Bekaper v1.1 >>> kraj 
Gde želiš da sačuvaš arhivu? 
Veran Bekaper v1.1 >>> /home/lenj/Desktop/Novi rad 
Radim.... 
Kraj! Pritisni Enter za izlaz! 
Radi! Jupi! Arhiva je kreirana na zadatom mestu i sadrži fajlove koje smo zadali – sve je perfektno!
Ovo je sada faza testiranja, gde proveravamo da li naš program radi ispravno, onako kako smo i zamislili. Ako se, na ovom mestu, program ne ponaša kako se od njega očekuje, onda bi smo mi morali da izvršimo debagovanje programa, odnosno da uklonimo eventualne greške (bagove) u programu, ili da menjamo funkcionalnosti, ukoliko smo nešto prevideli (a uvek se nešto previdi, što ćeš uskoro i otkriti). 
Ako tvoj program, koji si pisao samostalno, ne radi, slobodno prepiši moj odozgo, jer ću na osnovu njega dalje da radim. Ukoliko si naveo neki direktorijum u koji nemaš dozvolu da pišeš pokušaj da pokreneš ovu skriptu kao administrator sistema, ukoliko tvoj korisnik ima te privilegije – samo zapamti, ovo ti ne preporučujem, uvek je logično da kreiraš direktorijume i fajlove samo tamo gde ti je dozvoljeno!
Obrati pažnju na način rada i sistem kako smo pretvarali naš dizajn u program – išli smo polako, korak po korak. 
To je to, mi smo napravili skriptu koja pravi rezervnu kopiju naših važnih fajlova! 
Sada kada imaš ovu skriptu koja ti pravi rezervne kopije, možeš je koristiti kad god zaželiš i kada god ti zatreba. Ako si korisnik Linux/Unix operativnog sistema, moj ti je savet da, kada konačno budeš zadovoljan sa radom ovog programa, iskoristiš skriptu tako što ćeš joj dati izvršne dozvole i postaviti u system path, kako bi ti bila dostupna iz terminala u bilo kom momentu. Takođe, možeš i da je podeliš sa svojim prijateljima, koji će ti, za uzvrat, davati svoje pohvale, sugestije, kritike i – najvažnije – otkriće ti nove za njihov sistem, specifične bagove! Ovo se zove operativna faza ili faza dostave softvera (deployment), koja je, isto kao i sve druge faze, značajan korak u razvoju nekog softvera. 
Gornji program radi ispravno, ali (kao i obično) prvi programi ne rade uvek onako kako se od njih i očekuje. Na primer, postoji problem, jer nismo dobro razložili neki problem, ili smo napravili grešku prilikom samog kucanja (pisanja) programa, itd. Zbog toga se, s vremena na vreme, moramo vraćati u projektnu fazu izrade programa ili u fazu u kojoj vršimo debagovanje postojećeg programa.

13.1 Problem Indeks 13.3 Druga
verzija programa

Diskusija

Ovo je mesto za predloge, sugestije, kritike....
Zato, druže, hitno pošalji komentar

Najčitanije ovog meseca

Elektronska nacija

Elektronska nacija Šta se to oko mene dešava? I tako se ništa ne reševa? Ogromna količina informacija I nova elektronska nacija.
Možda sam hteo nešto da napišem A ne mogu da komentarišem. Ne znam šta od tog da očekujem Pa zato sve to redom psujem.
Sada za neki lajk, komentar i šer Takmiče se mačak i ker. To su te nove vibracije... Koje šalju elektronske nacije.
Nerešivi problemi više ne postoje, Mudre misli sad lajkove broje. Kažu da budućnost nam je Sačinjena od tridesetdvobitne boje.
Ako misliš da je elektronska nacija Samo jedna velika manipulacija, Odmah možeš početi nešto piti Ili nad sudbinom suze liti.
Odavno smo prešli taj prag, Kog su čuvali i Bog i Vrag. Nije baš ni to neka senzacija Da tu je elektronska nacija.

Pozadina Bekstva iz Titela

Pozadina "Bekstva iz Titela" Uspomene su ono što nas pokreće. One su začin koji daje ukus papazjaniji od života koju sami pravimo. Događaji koji nas često kroz život prate bivaju na neki način zaboravljeni,  zauvek odbačeni... Kao da nikada nisu bili deo nas.
Međutim, kada se dohvatimo metle kojom čistimo svoja sećanja, razgrćući paučinu zaborava, često pronađemo i davno zaboravljenu boju osećanja koja su nekada postojala, a koja su do tad samo čučala negde zabačena u nama. Prekrasna osećanja koja su nekada davala smisao svemu mi na kraju prekrijemo patinom nebitnih svakodnevnih sitnica.
A ta osećanja su naš vremeplov. Čim ih nađemo dobijamo moć da se vratimo kroz vreme i da ponovo proživimo sve one lepe i ružne stvari. Na žalost, nemamo moć da ih i menjamo. Poneki put vraćam svoje vreme unazad... Zanimljiva mi je bila cela priča koja stoji iza  nikada dovršene pesme "Bekstvo iz Titela". Vredi li ta priča? Ne znam... Meni je draga. Mali biser pronađen ispod sloja …

Najzanimljivija prevara - Paracetamol zaražen?

Najzanimljivija prevara - Paracetamol zaražen? Ne prođe dan a da se ne naleti na neku "prevaru". Naravno, kao i uvek, prevareni bivaju oni koji traže prevare kod nekih drugih prevaranata koji 100% varaju i vrše prevare 😀 (ma koliko ovo čudno zvuči, ova rečenica je istinita). Elem, uzrok za ovaj tekst je panična informacija koja se pojavila na društvenim mrežama i koja se širi brzinom munje, ostavljajući pustoš za sobom. A informacija je: Pazite da ne uzmete paracetamol koji piše P / 500 !!! OK! Primljeno, a zašto da ne uzimamo Paracetamol?
Pazite da ne uzmete paracetamol koji piše P / 500. To je novi, veoma beli i sjajni paracetamol, doktori savetuju da sadrži virus „Machupo“, koji se smatra jednim od najopasnijih virusa na svetu, sa visokom smrtnošću stopa...
(itd, tipa deli dalje, važno obaveštenje i sl... vidi sliku) Međutim, da li je ovo upozorenje validno? Da li je stvarno opasno uzimati paracetamol? Ne, ovo je prevara.... Evo i zašto Iako na oko deluje kao sasvim is…

Code::Blocks IDE - najbolja alternativa Microsoft Visual Studiju

Code::Blocks IDE - najbolja alternativa Microsoft Visual Studiju Za razliku od operativnih sistema baziranih na linuxu, Microsoft-ovi i Apple-ovi sistemi imaju zaista malo izbora u ponudi kada su u pitanju razvojni alati. Naime, na ovim platformama ste vezani za razvojne alatke koje su i predviđene za samo te sisteme i proizvode ih isti oni koji kreiraju i sam sistem.
Nije problem u vezi kvaliteta tih alatki (na primer: za Windows programere Visual Studio nema premca) već su u pitanju i neki drugi faktori, kao na primer: Mogućnost izbora između više mogućnosti,Kreiranje multiplatformskih aplikacija,Lakoća održavanja alata,Sistemski resursi potrebni za čuvanje i pokretanje alata,Lakoća korišćenja alata,Lako podešavanje alata itd. Većina ljudi koji rade na proizvodnim mašinama u nekoj firmi će se nasmejati na prethodne stavke jer se većina odgovora nađe u zahtevima klijenata. Ali postoje kategorije kojima ovo može bitno. Neke od njih su: učenici i studenti, developeri koji nisu zaposlen…

Kako manipulisati Windows licencom pomoću slmgr komande?

Kako manipulisati Windows licencom pomoću slmgr komande? Microsoft-ov operativni sistem je bogat grafičkim opcijama kojima je moguće brzo i efikasno manipulisati aktivacijom samog operativnog sistema. Ali, ukoliko ste napredan korisnik, verovatno želite da imate neku moćniju alatku - a upravo to je slmgr.vbs! Ova alatka se pokreće iz komandne linije. Nju ne treba preuzimati sa neke lokacije na internetu jer je već uključena u sam Windows. Sama komanda ima mnogo moćnije opcije nego alat koji se nalazi u Settings aplikaciji pod delom Update & Security u odeljku Activation. Da bi smo koristili ovu komandu, prvo što treba da uradimo je da otvorimo terminal komandne linije kao administrator. To radimo tako što ćemo otvoriti start meni i potražiti termin "command prompt" i kada nam ponudi dve opcije, izabrati onu "run as admin". Ako koristite Windows 10 do ovoga možete doći desnim klikom na start i biranjem opcije "Command Prompt (Admin)", kao na slici ispo…

Nova opcija AdSense-a: automatske reklame

Nova opcija AdSense-a: automatske reklame 21. februara 2018. godine je AdSense, jedna od najvećih mreža za oglašavanje u vlasništvu Google-a, načinila jedan od najvećih iskoraka u domenu podešavanja oglasa na nekoj web lokaciji. Naime, njihove "automatske reklame" (auto ad) su postale globalno dostupne web masterima. Zapravo, auto ad je nastala kao sledeća generacija već postojećeg page level ad sistema, u kom page level ad postaje samo integralni deo novih mogućnosti. Ideja koja stoji iza novog sistema je automatsko postavljanje oglasa bilo gde na Vašoj stranici pomoću Google-ovog mašinskog učenja, tj web master više ne mora da razmišlja o mestu na kome će postaviti oglas, već će AdSense algoritam proceniti gde ima mesta ili gde je najoptimalnije postaviti oglas u zavisnosti od sadržaja i posetioca. Iako ovaj novi vid oglasa znatno olakšava posao web developerima jer je potrebno samo jednom da ubace AdSense kod na sajt, (ili po jednom na svaku stranicu u <head> sekci…

Referalni spam (za blogger-e)

Referalni spam (za blogger-e) Skoro svi blogeri, koji tek počinju da bloguju koristeći Blogger platformu, koriste Blogger-ov ugrađeni alat za praćenje statistike.
U početku je prirodna pojava da bloger ima slabu posećenost svojih tekstova. To je sasvim logično, jer blog još nije indeksiran od strane pretraživača interneta i ne postoje podeljeni linkovi ka njemu. Ovo može biti zaista razočaravajuće za ljude koji su novi u ovoj oblasti, jer će primetiti da najviše poseta dolazi sa društvenih mreža od strane malog broja njihovih prijatelja. Međutim, ovo nije tekst koji će novim blogerima pomoći oko bolje pozicije u pretrazi ili povećanju broja poseta! Ovo je tekst o pojavi zbog koje neiskusnom blogeru srce može da zaigra i zatreperi od ushićenja ili sreće, ali se zapravo radi o - prevari! Ugrađena Blogger-ova statistika Statistika nije tačna nauka. Ona služi samo da bi se izvodili neki zaključci tipa gde smo sada ili u kom pravcu treba da se krećemo. Pomaže nam da vidimo šta smo uradili…

❄ Срећно Бадње вече и Божић! ❄

❄ Срећно Бадње вече и Божић! ❄

Joe Job napad

Joe Job napad Pre par dana sam napisao tekst koji govori o pitanjima da li i kada je poželjno biti anoniman na internetu, pa nastavljajući u tom smeru, sada Vam predstavljam još jedan tekst koji se bavi nekim (mogućim) problemima sa kojim se možete susresti ako ste neoprezni na tom istom internetu.
Zamislite sebe u sledećoj situaciji: Priča Budite se iz prelepog sna i osećate se presrećno! Juče ste uspeli da sklopite svoj "posao snova", a gledajući kroz prozor u veselo i razigrano prolećno sunce, planirate kako ćete, odmah nakon posla, ostatak tog divnog dana provesti negde u prirodi zajedno sa svojim voljenim bićem. Na putu ka poslu se smeškate deci koja prolaze kraj Vas idući u školu, a toplina prvih prolećnih zraka sunca Vam lagano i nežno miluje ozareno lice.
Stigli ste malo ranije na posao i u kancelariji zatičete pospanog kolegu. Pošto ste dobe volje, koristite  tu priliku da mu date predlog, koji iznosite uz široki osmeh: Vi ćete da odete da kuvate kafu ali pod uslovom …

Kako podesiti sigurnu konekciju i kako se izboriti sa mešovitim sadržajem na Vašem Blogger blogu?

Kako podesiti sigurnu konekciju i kako se izboriti sa mešovitim sadržajem na Vašem Blogger blogu? U 2018g. je pojam kompjuterske sigurnosti dovoljno sazreo, kako među ljudima koji kreiraju programe i sadržaje, tako i među običnim korisnicima. Kreatori programa koriste sve raspoložive resurse kako bi krajnjeg korisnika osigurali od raznih internet pretnji, najčešće putem vizuelnih ili audio obaveštenja, blokiranja određenih sadržaja i sl. Sa druge strane, kreatori sadržaja najčešće svojom nepažnjom ili neznanjem dovedu sebe u položaj da njihov sadržaj bude označen kao nesiguran. Za krajnjeg korisnika je najbitniji jedan od prvih znakova bezbednosti - sigurna konekcija. On tu sigurnu konekciju prepoznaje tako što se ona odvija putem linkova koji počinju sa https:// (umesto pređašnjih http://). Podaci koji se šalju putem ovakvih linkova su osigurani TLS protokolom, tj oni su (između ostalog) enkriptovani. Koliko je važno da vaša konekcija bude sa prefiksom https govori i činjenica da na…